Algemene voorwaarden

 1. Renaissance IT behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen, u krijgt hiervan 60 dagen van te voren bericht.
 2. In het geval van wanbetaling, contractbreuk of een ander voorval zulks ter beoordeling van Renaissance IT, heeft Renaissance IT het recht de server uit te schakelen.
  In geval van een betalingsachterstand van 3 maanden schakelt Renaissance IT een incasso bureau in waarvan de kosten geheel op de client verhaald zullen worden.
 3. U bent verplicht zich te houden aan de letter van de wet aangaande Copyright. U zult niets naar de server uploaden waarvan u niet zeker bent dat u het copyright bezit.
 4. Renaissance IT services mogen alleen gebruikt worden voor legale doeleinden. Renaissance IT neemt geen verantwoordelijkheid voor de informatie of data geplaatst door de client op de server.
  Client is geheel verantwoordelijk voor de informatie die op de server geplaatst wordt.
  De inhoud en strekking van de tekst en images mogen in geen geval pornografisch, discriminerend of anderszins aanstootgevend zijn zulks ter beoordeling van Renaissance IT.
 5. Een webcam, warez sites, mp3 sites en of andere sites met illegale software zijn nooit toegestaan.
 6. Client verklaart Renaissance IT niet verantwoordelijk te stellen voor enige claims die voortvloeien uit activiteiten van client, en verplicht zich Renaissance IT direct op de hoogte te stellen als client enige claims ontvangt die voortvloeien uit activiteiten van client op het internet.
  Deze verantwoordelijkheid vervalt niet na het beeindigen van deze overeenkomst.
 7. Client verklaart Renaissance IT nooit verantwoordelijk te stellen voor eventuele uitval van de server en / of verlies van data of derving van inkomsten door technische of andere storingen.
  Renaissance IT verplicht zich zijn netwerk up to date te houden om technische of andere storingen zo veel mogelijk te beperken.
 8. Renaissance IT staat het versturen van ongevraagde email niet toe (het zgn. spammen). Mocht Renaissance IT klachten ontvangen over spammen van de client zal Renaissance IT zonder vorm van bericht de server uitschakelen, en de bestanden van client van zijn server verwijderen.
 9. Het gebruik van scripts, services en andere programma's op de Renaissance IT servers is toegestaan, zolang dit het functioneren van de server niet in gevaar brengt. Dit ter beoordeling van Renaissance IT.
 10. Client verklaart het tarief voor een server op internet per gekozen periode, en tevens de eenmalige opzetkosten, steeds binnen 14 dagen na ontvangst van een faktuur te voldoen.
 11. Client gaat deze overeenkomst met Renaissance IT aan voor tenminste 3 maanden met een schriftelijke opzegtermijn van tenminste 1 kalender maand. Zonder schriftelijk tegenbericht wordt deze overeenkomst stilzwijgend verlengd.
 12. Tot installatie van de server wordt overgegaan na ontvangst van deze overeenkomst.
 13. Alle in deze overeenkomst genoemde bedragen zijn exclusief B.T.W.
 14. Deze voorwaarden zullen naar de letter van de wet geinterpreteerd worden, mochten er een of meer punten uit deze overeenkomst niet geldig zijn voor de wet, blijven de andere punten onveranderd geldig.
Vragen? Bel dan 071 5724203
Dell Registered Partner SIDN deelnemer